korak 1. Intervju

  • U Beogradu

  • Skype

U dogovoru sa poslodavcem, određujemo način i mesto održavanja razgovora, putem Skype razgovora ili direktnim razgovorom sa poslodavcem u Beogradu.

Razgovoru prisustvujete vi, poslodavac i naš predstavnik koji Vam pomaže u komunikaciji na nemačkom ukoliko je to potrebno.

Razgovor poslodavca sa kandidatom traje u proseku 20 minuta

Poslodavac je slobodan da pita kandidata sve što mu je važno u vezi prethodnog radnog iskustva kandidata kao i u vezi buduće saradnje i rada u klinici. U obavezi je da kandidatu predoči uslove rada. Visinu plate, moguće dodatke za noćni rad, rad za vreme praznika, bonuse klinike, vrstu i cenu smeštaja. Opis klinike, predviđena odeljenja za rad, informacije u vezi Anerkennunga.

Nakon obavljenih razgovora, poslodavac ima rok od 5 radnih dana daizaberete kandidate koje želi da zaposli. Naš tim prilikom dobijenog odgovora od strane poslodavca, kontaktira sve kandidate koji su prisustvovali razgovoru i obaveštava o odluci poslodavca.

Poslodavac dostavlja potpisane Ugovore o radu našem predstavništvu koje mi dalje prosleđujemo kandidatu.

UGOVOR O RADU

Poslodavac dostavlja Ugovor o radu u tri primerka na nemačkom ( jedan primerak za poslodavca, jedan se predaje Regierungu sa ostalom dokumentacijom kandidata i treći primerak zadržava kandidat do predaje zahteva za vizu ) Četvrti primerak ugovora je na srpskom jeziku koji služi kandidatu samo radi razumevanja.

Napomena: Ugovor o radu obavezno sadrži sledeće podatke:

Vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mesto, visina bruto zarade. Mesto i datum sastavljenog ugovora kao i potpise obe ugovorne strane.

Ovde možete preuzeti dokument kratka biografija

INTERVJU

ZAHTEV ZA NADLEŽNI REGIERUNG

ODGOVOR NADLEŽNOG REGIERUNGA

ZAHTEV ZA VIZU